Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja tietosuoja.

Tietosuojaseloste

Mezza Design käsittelee henkilötietoja henkilötietolain sekä tietosuoja-asetuksen lainsäädännön mukaisesti. Mezza Design huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja käytetään pelkästään toimeksiantojen hoitamiseen, hallintaan tai kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, Mezza Design:in tai yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä riskienhallintaan. Tietoja rekistereihin hankitaan toimeksiantajalta. Lisäksi Mezza Design edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa viestien sisällön varmistamiseksi.

Mezza Design ei luovuta mitään halussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ko. henkilöt ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolosopimuksen

Mezza Design on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Mezza Design kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi.

  1. Rekisterinpitäjä

Mezza Design Oy

Y-tunnus: 3207008-9

Lounatuuli 12 B3

21100 Naantali

 

  1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Sirpa Romppainen

Mezza Design

Sirpa.romppainen@gmail.com

050 303 1789

 

  1. Rekisterin nimi

Mezza Design markkinointi- ja asiakasrekisteri

 

  1. Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen (artikla 6.1.f) ja johdanto-osan kohta 47), sopimuksen täytäntöönpanemiseen asiakassuhdetta hoidettaessa (artikla 6.1.b)) tai rekisteröidyn suostumukseen (artikla 6.1.a)).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, asiakasviestintä sekä markkinointi.  

1.Rekisteröityjen ryhmä

Rekisteröityjen ryhmä koostuu vuokraaja- ja toimeksiantaja-asiakkaiden yhteyshenkilöistä, potentiaalisen asiakassuhteen yhteyshenkilöistä ja rekisterinpitäjän sidosryhmään kuuluvien yhteyshenkilöiden yhteystiedoista.

2. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yritys/organisaatio, jos asiakas on yritys tai organisaatio

Yrityksen toimialaluokka, jos asiakas on yritys tai organisaatio

Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja, jos asiakas on yritys tai organisaatio

 

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yrityksen verkkosivulla olevalla lomakkeella, asiakkuuksien yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista rekistereistä.

4. Säännönmukaiset vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolista alihankkijaa tai ohjelmistopalveluntarjoajaa, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.  Rekisterinpitäjä tällöinkin vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö ei siirrä rekisteröityjen henkilö- tai muita tietoja EU tai ETA- alueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään aina niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi tai asiakassuhteen perustamiseksi.

7. Profilointi

Yhtiö ei harjoita profilointia rekisterissä oleviin henkilötietoihin.

8. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterin tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, jotka siihen työtehtäviensä vuoksi ovat oikeutettuja. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Yhtiö käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja sähköisenä aineistona.

Sähköinen aineisto

Yritys on toteuttanut tarpeelliseksi katsomansa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisterin suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja käytöltä.

9. Tarkastusoikeus ja henkilötietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja yksilöidysti siten, että yhtiö kykenee varmistumaan rekisteröidyn henkilöllisyydestä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnönesittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntö tulee esittää tietosuojavastaavalle (kohta 2). Tarkastuspyyntö voidaan esittää kerran vuodessa kuluitta, jonka jälkeen Mezza Design perii hallinnollisena maksuna 75 euroa tarkastuspyynnön aiheuttamasta työstä. Mezza Design vastaa pyynnönesittäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn ajan puitteissa (pääasiallisesti kuukauden kuluessa pyynnön esityksestä).

Mikäli rekisteröity toteaa tietonsa virheelliseksi, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on vastaanottanut virheellisen tiedon, mikäli ilmoittaminen ei ole kohtuutonta. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti Mezza Design sähköpostiin.

10. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi siihen saakka, kunnes rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansa pitävyyden. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, esimerkiksi yhtiön muuttaessa henkilötietojen käsittelyä koskevaa menettelyään ja viranomaisten ohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa.

12. Evästeiden käyttö

Mitä evästeet (cookies) ovat? Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle internet-sivulta. Mezza Design kotisivuilla evästeiden avulla pyritään ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita. Lisäksi evästeiden avulla sivusto muistaa siellä käyneen käyttäjän, jos käyttäjä palaa sivustolle. Käyttämämme evästeet eivät vahingoita tietokonetta. Evästeitä on kahdenlaisia. Toiset evästeet tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pitkäksi ajaksi. Niitä käytetään esimerkiksi toiminnoissa, jotka kertovat, mitä uutta kyseiselle internet-sivulle on tullut sen jälkeen, kun käyttäjä kävi siellä edellisen kerran. Toisentyyppiset evästeet, ns. sessioncookies-evästeet, tallentuvat vain väliaikaisesti siksi ajaksi, kun käyttäjä on kyseisellä sivulla.

Mezza Design käyttää evästeitä siksi, että niiden avulla voidaan tehdä sivujen käyttöä koskevia tilastoja luotettavammin ja näin tehdä internet-sivuista entistä paremmat ja asiakasystävällisemmät. Evästeitä käytetään myös helpottamaan sivujen käyttöä. Mezza Design ei tallenna evästeisiin henkilötietoja eikä muuta arkaluontoista tietoa. Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit halutessasi muuttaa tietokoneesi (tai matkapuhelimesi) selaimen selainasetuksia. Huomioithan, että Mezza Design katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Ohje evästeiden poistamiseen: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.3.2023.